Student info

Kolektivni odmor

На основу чл. 68-76., чл. 114. и чл. 192. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.  24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 51. став 1. тачка 15. Статута и чл. 34-40. Правилника о раду Факултета за дипломатију и безбедност у Београду, декан Факултета за дипломатију и безбедност у Београду, дана 21.06.2023. године, донео је:

Р Е Ш Е Њ Е

о колективном коришћењу годишњег одмора за 2023. годину

  1. Запосленима на Факултету за дипломатију и безбедност одређује се коришћење годишњег одмора за 2023. годину у трајању од 30  радних дана.
  2. Запослени ће користити годишњи одмор у периоду од 17.07. до 25.08.2023. године.
  3. За време коришћења годишњег одмора запослени имају право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме су започели коришћење годишњег одмора.
  4. Запослени је потребно да се јаве на посао 28.08.2023. године (понедељак).

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу критеријума утврђених Законом о раду, Правилником о раду и Уговором о раду, одређена је дужина годишњег одмора, а у зависности од потребе посла, уз претходну консултацију запосленог, одређено је време коришћења годишњег одмора као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно.

 

Поука о правном леку: Против овог решења запослени може покренути спор пред Првим основним судом у Београду, Одељење за радне спорове, Нови Београд, Бул. Николе Тесле бр. 42-а, у року од 60 дана од дана достављања решења.

 

                                                                               Декан                                                                            Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom