Cene dodatnih usluga

Cenovnik dodatnih usluga na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost

Usluga Cena (dinarska protivvrednost na dan)
1 Ispis sa Fakulteta (uz obavezu izmirenja obaveza za upisanu godinu) 240 evra
2 Izdavanje uverenja o položenim ispitima, po godini studija sa koje su ispiti 25 evra (po godini)
3 Izdavanje duplikata indeksa 25 evra
4 Prijave ispita nakon propuštenih rokova u kojima je polaganje ispita besplatno * 25 evra *
5 Izrada diplome 150 evra
6 Izdavanje dokumenata na revers 60 evra
7 Polaganje diferencijalnih ispita 20 evra
8 Polaganje poništenih ispita 35 evra
9 Prijava ispita po isteku roka za prijavu 15 evra po ispitu
10 Overa semestra po isteku roka za overu 25 evra
11 Overa semestra bez potpisa 25 evra po potpisu koji nedostaje
12 Obnova godine 50% školarine (umanjeno za procenat postignutih ESPB sa godine koja se obnavlja)
13 Obnova apsolventskog staža 350 evra
14 Nostrifikacija diplome 900 evra
15 Zahtev za prelazak sa drugih fakulteta i priznanje ispita 2000 dinara

NAPOMENA:
* – prijava ispita je besplatna u prva dva ispitna roka po završetku semestra u
kome se realizuje nastava po nastavnom planu iz predmeta koji se polaže

Primer uplatinice: